مرکز روانشناسی و مشاوره Beautiful Mind
دوره های آموزشی
بیاموزیم حتی با وجود محدودیت

بیاموزیم حتی با وجود محدودیت

دوره های آموزشی کم توانان جسمی

همه ی افراد در زندگی خود و برای زیستن در جامعه نیاز به آموزش و مهارت دارند . برخی از این اموزش ها را ما در خانواده می آموزیم . اما برای برخی از مهارت ها نیاز به آموختن داریم و این اموزش ها کمک می کنند بتوانیم خود را با جامعه وفق داده و بتوانیم با افراد دیگر تعامل کنیم.
کم توانان به دلیل موقعیت خاص خود نمی توانند به راحتی در جامعه رفت و امد کرده و فعال باشند . اما شرایط جسمانی نباید محدود کننده باشد . انها نیز می توانند با اموختن مهارت و پذیرش شرایط  خود در جامعه باشند و استعداد های خود را شکوفا کنند .