مرکز روانشناسی و مشاوره Beautiful Mind
دوره های آموزشی
دوره های آموزشی کم توانان جسمی

دوره های آموزشی کم توانان جسمی

همه ی افراد در زندگی خود و برای زیستن در جامعه نیاز به آموزش و مهارت دارند . برخی از این آموزش ها را ما در خانواده می آموزیم . اما برای برخی از مهارت ها نیاز به آموختن داریم و این اموزش ها کمک می کنند بتوانیم خود را با جامعه وفق داده و بتوانیم با افراد دیگر تعامل کنیم.